ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด
   –   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทำความสะอาด