ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม