ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>