ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
– เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography) พร้อมระบบรับ – ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>
– เอกสารประกวดราคาเช่าซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography) พร้อมระบบรับ – ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ
<< ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>
– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
<< ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>