ร่างประกาศเชิญชวน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     << ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
–  เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊ชอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร
เครื่องซีลซองอัตโนมัติ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
เครื่องส่องคอและหลอดลม
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์