ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  –  ประกาศประกวดราคาซื้อสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ
  –  เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ
  – รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
       –  เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊ชอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
       – เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร
       – เครื่องซีลซองอัตโนมัติ
       – เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
       – เครื่องส่องคอและหลอดลม
       – เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์