ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  แบบ บก.06
  –  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
  –  ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography) 
  –  เอกสารประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography)