ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC จำนวน 24,000 Test
  –  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  แบบ บก.06
  –  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์
  –  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC จำนวน 24,000 Test
  –  เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC จำนวน 24,000 Test