ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
  –  ดังรายละเอียดต่อไปนี้