ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง (สำหรับระยะเวลา 10 เดือน)
  –  ดังรายละเอียดต่อไปนี้