ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>