ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม