วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เครือข่ายสาธารณสุขอ.ปากพนัง ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการสินค้า ไม่ปลอดภัย โดยกลไล พชอ.อำเภอปากพนัง ระหว่าง นายอำเภอปากพนัง (ประธานพชอ.อำเภอปากพนัง) กับ กำนัน ทุกตำบล (ประธานอนุกรรมการ พชต.ตำบล) ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช