ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     << ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>
      – เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     << ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>