วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผอ.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ.ดร.ภญฺ กรแก้ว จันทภาษา หัวหน้าทีมประเมินแผนงาน ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. และศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง. และลงพื้นที่เยี่ยม พชต บางตะพง

No Images found.