รายการ Download
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Link
วิธีปฏิบัติ
P-PTC-001 -การติดสติ๊กเกอร์สีเตือน การหมดอายุของเวชภัณฑ์ Link
-การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์ และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แช่เย็น Link
-การเบิกจ่ายวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรม  EPI Link
-การตรวจรับเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ Link
-การตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์ Link
-ระบบเฝ้าระวังอัคคีภัย Link
-การตรวจรับเวชภัณฑ์ Link
-รายการยาที่ต้องลงบันทึกการใช้ยารายบุคคล Link
-การตรวจสอบพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก Link
-การจ่ายยาผู้ป่วยนอก Link
-การตรวจสอบยาก่อนจ่าย Link
-การจัดยา Link
-การคัดกรองใบสั่งยาและพิมพ์ฉลากยา Link
-Medication reconciliation Link
-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน Link
-แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน Link
-การเฝ้าระวังและติดตาม APR จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Link
-หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานคลินิกวาร์ฟาริน Link
-แนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfain ในเครือข่ายปากพนัง Link
-การระบุวันหมดอายุของยา Multiple Dose Link
-การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR)ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง Link
-การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
IPD-PTC – การพิมพ์ฉลากยาผู้ป่วยใน Link
– การจัดยาผู้ป่วยใน Link
– การจ่ายยาผู้ป่วยใน Link
– การรับคำสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน Link
– การจ่ายยาผู้ป่วยใน Link
– การพิมพ์ฉลากยาผู้ป่วยใน Link
ระเบียบปฏิบัติ – การจัดยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (Stat) Link
– การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา Link
– การใช้ยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง Link
– การจัดการยาความเสี่ยงสูง ( High alert drug) Link
– Medication reconciliation Link
– การระบุวันหมดอายุของยา Multiple Dose Link
– การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ Link
– การควบคุมความชื้นคลังเวชภัณฑ์ Link
– การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ Link
– การรับเวชภัณฑ์ขึ้นชั้น Link
– การเก็บรักษาเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ Link
– การเบิก-จ่ายยาเสพติดให้โทษประเภทืั้ 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 Link
– การใช้ยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง Link
– วงรอบยากิน (มื้อถัดไปหลังได้รับยามื้อแรก) Link
– ยาความเสี่ยงสูง(High alert drug) Link
– Medication reconciliation Link
– แนวทางการบริหารยาฉีด Link
– การเตรียม Adrenaline Prefill Link
– การจัดยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ อำเภอปากพนัง Link