ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอล DR และ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
–   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
–   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและรายละเอียดค่าใช้จ่าย