ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังติดตั้ง 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
–   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
–   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและรายละเอียดค่าใช้จ่าย