วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเเละเก็บข้อมูลการทดสอบ เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารกโดยการแผ่รังสี จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี