Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG    | ระบบ ANC

 รายการDownload
- คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
- คำสั่ง คปสอ.อำเภอปากพนัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันแลัควบคุมการติดเชื้ออำเภอปากพนัง
- หนังสือแสดงความยินยอม
สื่อเผยแพร่- Flow chart การปฏิบัติสำหรับบุลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
- การล้างมืออย่างถูกวิธี
- การจัดการขยะติดเชื้อ
- วิธีการใช้หน้ากากอนามัย