Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG    | ระบบ ANC

 รายการdownload
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา วิชาการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการ รพ.สต.และ สสม.
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต. เครือข่ายอำเภอปากพนัง
แบบบันทึกทะเบียนส่งต่อผู้ป่วย สำหรับ รพ.สต. เครือข่ายอำเภอปากพนัง
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยบริการ รพ.สต.
บุคลากร
FM-PKN-01.1ประวัติบุคลากร
FM-PKN-01.2แบบบันทึกการให้/ขอคำปรึกษา สำหรับ รพ.สต.
FM-PKN-01.3แบบบันทึกทะเบียนส่งต่อผู้ป่วย สำหรับ รพ.สต.
วัสดุน้ำยา และเครื่องมือการทดสอบ
FM-PKN-02.1ทะเบียนเครื่องมือ รพ.สต.
FM-PKN-02.2แผนการสอบเทียบเครื่องมือ รพ.สต.
FM-PKN-02.3ประวัติเครื่องมือ
FM-PKN-02.4แบบบันทึกการสอบเทียบนาฬิกาจับเวลา
FM-PKN-02.5แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือ รพ.สต.
ขั้นตอนการทดสอบ
FM-PKN-05.1แบบบันทึกการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
FM-PKN-05.2แบบบันทึกการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เอกสารกำกับน้ำยา
- alb sug ยี่ห้อ Cybow
- alb sug ยี่ห้อ URS Series
- DTX ยี่ห้อ Accu check
- DTX ยี่ห้อ Contour plus
- UPT ยี่ห้อ Abon
FM-PKN-057ใบเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์
การประกันคุณภาพ
FM-PKN-06.1ตารางบันทึกการควบคุมคุณภาพภายใน IQC การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX)
FM-PKN-06.2แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบผล EQA/PT ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับเกิดผลต่าง
FM-PKN-06.3บันทึกปฏิบัติการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ