Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG    | ระบบ ANC

ลำดับรายการDownload
Profile เครือข่ายสุขภาพปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ติดดาว
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก( MCH Board ) อำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเครือข่ายปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบยาLink
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สุขภาพดีวิถีปากพนัง (พชต.บวร.ร.สร้างสุข@ป่าระกำ อ.ปากพนัง) Link