Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG  | ระบบ ANC  | IT

ลำดับรายการDownload
Profile เครือข่ายสุขภาพปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ติดดาว
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก( MCH Board ) อำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเครือข่ายปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออำเภอปากพนัง Link
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบยาLink
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
คำสั่ง คณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link