Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG    | ระบบ ANC

รายการDownload
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์Link
- คำสั่ง คปสอ.ปากพนัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ อำเภอปากพนังLink
-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยปฐมภูมิLink
- ปฏิทินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขปี 2567 คปสอ.ปากพนังLink
- แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน คบส.ในพื้นที่Link
- แผนงาน/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคที่จะดำเนินการต่อไป ปี 2567Link
- ปฏิทินการนิเทศติดตามงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2567 คปสอ.ปากพนังLink
- ตารางปฏิบัติงานเภสัชกรรมหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ปี 2567Link
- แผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อควบคุมระบบห่วงโซ่ความเย็น รพ.สต เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- แผนการนิเทศระบบการบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2566Link
- แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)) ปีงบประมาณ 2566Link
- แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ ( ฝ่ายเภสัชกรรม รพศ./รพท. และ รพช.) ปีงบประมาณ 2566Link
- ผลการนิเทศระบบการบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2566 Link
- สรุปผลการนิเทศการจัดการระบบยาและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รพ.สต. ครั้งที่ 2/2566 และการตรวจสอบภายในด้านงานเภสัชกรรม Link
- รายงานการประชุมกำหนดแนวทางแผนงานโครงการคบส.ปี64Link
- ข้อมูลพื้นฐานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคLink
- ร้านชำ ที่เข้าร่วมร้านชำ RDU ปี 2565-2566Link
- บอร์ด lasa drug Med errorLink
- ระเบียบ ADR รพ.สตLink
- ประกาศ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง เรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link
- คู่มือระบบยาLink
- เอกสาร RDULink
- แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลLink
- บัญชียาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลตำบล Link
- ระบบยาใน รพสต 2563Link
- ใบเบิกยามายังหน่วยบริการของรพสต.Link
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานLink
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านLink
- แบบบันทึกรายละเอียดฉลากยาอาหารเครื่องสำอางLink
- แบบบันทึกความชื้น Link
- แบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น ช่องธรรมดาLink
- แบบบันทึกอุณหภูมิแช่แข็งLink
- แบบบันทึกอุณหภูมิห้องคลังLink
- การจัดวางยาในตู้เย็นLink
- ความคลาดเคลื่อนทางยาLink
- แนวทางปฎิบัติ WarfarinLink
- CKDLink
- G6PDLink
- สติ๊กเกอร์ WarfarinLink
- ผังไฟดับLink
- ปก คบส งานบริการ บริหารระบบยา คลังLink
- สรุปป้ายยาห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร กันแสงLink
- บัญชียาสมุนไพร รพ.ปากพนัง ปี 63 Link
- การลงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยภาวะพร่อง G6PD ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD) ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลแพ้ยาในโปรแกรม JHCISLink
- วิธีการลงคำแนะนำ ฉลากเสริม ใน JHCISLink
- ฉลากยา คำแนะนำ สำหรับปรับตาม RDULink
- DI WarLink
- ฉลากเสริมการใช้ยาLink
- ตัวอย่างสติ๊กเกอร์และสีปีที่ยาหมดอายุLink
- แนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในเครือข่ายปากพนังLink
- การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนังLink
- บัญชียาและป้ายชื่อยา รพ.สต. Link
- บันทึกการตรวจมาตรฐานร้านขายของชำLink
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านLink
- แบบบันทึกการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารLink
- แบบบันทึกการตรวจเครื่องสำอางค์ห้ามใช้Link
-ปก แนวตั้ง คบส งานบริการ บริหารระบบยา คลังLink
- APR รพ.สต. / รพ.Link
- flow chart ส่งต่อผู้ป่วยแพ้ยา Link
- แบบฟอร์มประเมินอาการไม่ถึงประสงค์ที่ รพ.สตLink
- วิเคราะห์โอกาสพัฒนา การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.) รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- รายงานสรุป บวร.รอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช Link
- รายงานสรุป กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓Link
- บัญชียากันแสงและการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2564Link
- บัญชีคู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564Link
- บัญชียาในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564Link
-แบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาลงในแบบบันทึกการดูแลสุขภาพที่บ้าน หัวข้อการใช้ยา ตามแนวทาง IN HOME SSS
เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Link
- การเตรียม Adrenaline PrefillLink
- การคำนวณขนาดยาในเด็กLink
- กล่องยาฉุกเฉินLink
- การจัดยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ อำเภอปากพนังLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD) ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลแพ้ยาในโปรแกรม JHCISLink
ระเบียบปฏิบัติ
- การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนังLink
- การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายLink
- แนวทางปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ใช้ยา Warfarin จากโรงพยาบาลปากพนังไปยังสถานบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- การจัดการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- แนวทางการส่งมอบยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- หลักเกณฑ์การสั่งใช้ยาตามศักยภาพผู้สั่งใช้ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- หลักเกณฑ์การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน(เยี่ยมบ้าน) เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- แนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา Medication Error เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- แนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink