Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC

รายการDownload
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์Link
- คำสั่ง คปสอ.ปากพนัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ อำเภอปากพนังLink
- ปฏิทินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขปี 2564 คปสอ.ปากพนังLink
- แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน คบส.ในพื้นที่Link
- แผนงาน/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคที่จะดำเนินการต่อไป ปี 2563Link
- แผนนิเทศงาน ระบบยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2564Link
- ข้อมูลพื้นฐานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคLink
- ทะเบียน ร้านชำ 2563Link
- บอร์ด lasa drug Med errorLink
- ระเบียบ ADR รพ.สตLink
- ประกาศ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง เรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง Link
- คู่มือระบบยาLink
- เอกสาร RDULink
- แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลLink
- บัญชียาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลตำบล Link
- ระบบยาใน รพสต 2563Link
- ใบเบิกยามายังหน่วยบริการของรพสต.Link
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานLink
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านLink
- แบบบันทึกรายละเอียดฉลากยาอาหารเครื่องสำอางLink
- แบบบันทึกความชื้น Link
- แบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น ช่องธรรมดาLink
- แบบบันทึกอุณหภูมิแช่แข็งLink
- แบบบันทึกอุณหภูมิห้องคลังLink
- การจัดวางยาในตู้เย็นLink
- ความคลาดเคลื่อนทางยาLink
- แนวทางปฎิบัติ WarfarinLink
- CKDLink
- G6PDLink
- WarfarinLink
- ผังไฟดับLink
- ปก คบส งานบริการ บริหารระบบยา คลังLink
- สรุปป้ายยาห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร กันแสงLink
- บัญชียาสมุนไพร รพ.ปากพนัง ปี 63 Link
- รายการตรวจสอบรถ Emergency Link
- แบบบันทึกทางการพยาบาล รพ.สต Link
- ป้ายติดรถ อุปกรณ์ Link
- ECS Module Link
- Protocols Link
- วิธีปฏิบัติ Work Instruction แนวทางการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช Link
- ป้ายติดชั้นในห้องฉุกเฉินLink
- ANC module ปากพนัง Link
- การลงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยภาวะพร่อง G6PD ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD) ในโปรแกรม JHCISLink
- การลงข้อมูลแพ้ยาในโปรแกรม JHCISLink
- วิธีการลงคำแนะนำ ฉลากเสริม ใน JHCISLink
- ฉลากยา คำแนะนำ สำหรับปรับตาม RDULink
- DI WarLink
- ฉลากเสริมการใช้ยาLink
- ตัวอย่างสติ๊กเกอร์และสีปีที่ยาหมดอายุLink
- แนวทางการเก็บรักษายา multiple doseLink
- แนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในเครือข่ายปากพนังLink
- การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนังLink
- บัญชียาและป้ายชื่อยา รพ.สต. Link
- บันทึกการตรวจมาตรฐานร้านขายของชำLink
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านLink
- แบบบันทึกการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารLink
- แบบบันทึกการตรวจเครื่องสำอางค์ห้ามใช้Link
-ปก แนวตั้ง คบส งานบริการ บริหารระบบยา คลังLink
- APR รพ.สต. / รพ.Link
- flow chart ส่งต่อผู้ป่วยแพ้ยา Link
- แบบฟอร์มประเมินอาการไม่ถึงประสงค์ที่ รพ.สตLink