Page :  รพ.สต.ติดดาว | งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  | แพทย์แผนไทย  |  Lab  |  ระบบส่งต่อ  | ระบบยา  | IC   | CPG    | ระบบ ANC

ลำดับรายการDownload
- การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่าย รพ.ปากพนัง
- แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL)
- ระบบการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับทีมMCATT ระดับอำเภอ
- FLOW CHART คลินิกให้คำปรึกษาโรงพยาบาลปากพนัง
- แนวทางการประสานการดำเนินงาน Home Health Care
- ขั้นตอนการเข้ารับบริการโครงการท้องไม่พร้อม REFER SAFE ABORTION (RSA)
- เฝ้าระวัง ยา/แลบ จิตเวช
- เกณฑ์มาตรฐานในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูในชุมชน
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน ตามแนวทาง IN HOME SSS
- แนวทางปฏิบัติการจัดระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
- แนวทางการคัดกรอง / ส่งเสริมและช่วยเหลือพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี
- แนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองและรักษาภาวะซีดในเด็ก
- แนวทางการรักษาและดูแลเด็กจากมารดาติดเชื้อ HIV
- การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่าย รพ.ปากพนัง
- การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care : PC)