เรื่อง ไฟล์
     - แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link
     - มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับที่ 5 Link
     - Hospital Profile รพ.ปากพนัง 2566 Link
     - FM-ACD-048-01 Hospital Profile 2019 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหาร 2566 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2566 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2566 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 4 ผลลัพธ์ 2566 Link
     - แบบประเมินตนเอง 2-6 ระบบการจัดการด้านยา 2566 Link
     - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ. ของโรงพยาบาลปากพนัง Link