เรื่อง ไฟล์
     - มาตรฐานฉบับใหม่ Link
     - SAR 2018 Link
     - รายงานการประเมินตนเอง รพ.ปากพนัง 2563 Link
     - รายงานการประเมินตนเอง ตอน 4 ผลการดำเนินการ รพ.ปากพนัง 2563 Link
     - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ. ของโรงพยาบาลปากพนัง Link
     - Hosp profile template รพ.ปากพนัง Link