เรื่อง ไฟล์
     - มาตรฐานฉบับใหม่ Link
     - SAR 2018 Link
     - รายงานการประเมินตนเอง รพ.ปากพนัง 2563 Link
     - แบบประมินตอน 4 รพ.ปากพนัง 2565 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 1 รพ.ปากพนัง 2565 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 2 รพ.ปากพนัง 2565 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 3 รพ.ปากพนัง 2565 Link
     - แบบประเมินตนเอง ตอนที่ 4 รพ.ปากพนัง 2565 Link
     - รายงานการประเมินตนเอง ตอน 4 ผลการดำเนินการ รพ.ปากพนัง 2563 Link
     - รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ. ของโรงพยาบาลปากพนัง Link
     - Hosp profile template รพ.ปากพนัง Link